GDPR

 1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. 1. Základní ustanovení
 2. 1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Green energy trading s.r.o., IČO 26964422, se sídlem Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48612 (dále jen: „správce“).
 3. 1.2 Kontaktní údaje správce jsou: Green energy trading s.r.o.   adresa: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo e-mail: chobotova@getrading.eu telefon: +420 775 557 053
 4. 1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 1. 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů</strong
 2. 2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
  • ⦁ jméno a příjmení
  • ⦁ e-mailová adresa
  • ⦁ poštovní a fakturační adresa
  • ⦁ telefon
  • ⦁ název firmy
  • ⦁ IČ
  • ⦁ DIČ
 3. 2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 1. 3. Důvod a účel zpracování osobních údajů
 2. 3.1 Důvodem pro zpracování osobních údajů je výkon práv a povinností z podkladové smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Jde-li o zasílání obchodních sdělení a newsletterů, je důvodem pro zpracování Váš souhlas se zpracováním, který jste případně při zadávání objednávky nebo jinak.
 3. 3.2 Účelem zpracování osobních údajů je
  • ⦁ vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • ⦁ plnění právních povinností vůči státu,
  • ⦁ zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 4. 3.3 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 1. 4. Doba uchovávání údajů
 2. 4.1 Správce uchovává osobní údaje
  • ⦁ pouze po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, tj. po dobu trvání smlouvy a trvání práv z vadného plnění nebo jiných potenciálních nároků,
  • ⦁ je-li důvodem zpracování Váš souhlas, pouze po dobu, než je souhlas odvolán, nebo do doby, než pomine účel (zasílání obchodních sdělení).
 3. 4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 1. 5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 2. 5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • ⦁ podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
  • ⦁ zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu a zkvalitňováním jeho služeb,
  • ⦁ zajišťující marketingové služby,
  • ⦁ zajišťující účetnictví.
 1. 6. Vaše práva
 2. 6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • ⦁ právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • ⦁ právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • ⦁ právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • ⦁ právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • ⦁ právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • ⦁ právo odvolat souhlas se vypracováním písemně nebo elektronicky na chobotova@getrading.eu.
 3. 6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 4. 6.2 Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti používá správce pro provoz webových stránek tzv. cookies – datové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek uloženy v počítači návštěvníka webových stránek. Návštěvník webu může zakázat ukládání cookies v nastavení prohlížeče.
 5. 6.3 Jako zájemce o využívání našich služeb (prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu) vyplněním kontaktního webového formuláře:
  • ⦁ můžete souhlasit s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany správce a zároveň tím prohlásit, že zasílání informací podle předchozího bodu nepovažujete za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb., v platném znění, neboť se zasíláním informací dle předchozího bodu ve spojení s § 7 zák. č.  480/2004 Sb. výslovně souhlasíte.
  • ⦁ souhlas dle tohoto odstavce můžete kdykoli písemně odvolat na chobotova@getrading.eu nebo se odhlásit z odběru obchodních sdělení prostřednictvím odkazu, který je v patičce každého obchodního sdělení.
 1. 7. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 2. 7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 3. 7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě,
 4. 7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 1. 8. Závěrečná ustanovení
 2. 8.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. 8.2 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem: 5.9. 2022