Všeobecné obchodní podmínky

 1. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE
  1. 1.1 Prodávající

Obchodní podmínky společnosti Green Energy Trading s.r.o., IČO: 269 64 422, se sídlem Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 48612 (dále jen „Společnost“ nebo „prodávající“) pro prodej solárních panelů, fotovoltaických článků, střídačů, baterií, souvisejících elektrických zařízení a jiného zboží nabízeného Společností prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese https://www.getrading.eu/ (dále jen „webová stránka“) nebo prostřednictvím jiných prostředků dálkové komunikace.

 • 1.2 Obchodní podmínky

Tyto obchodí podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly vydány v souladu v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dne 27.7.2022.

 • 1.3 Předmět úpravy

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, který může vystupovat v pozici spotřebitele či podnikatele (dále jen „kupující“; prodávající a kupující společně dále jen „Strany“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 • 1.4 Spotřebitel
  • 1.4.1 Spotřebitelem je každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání vstupuje do právního poměru s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
  • 1.4.2 Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím v postavení spotřebitele se řídí zejména ustanoveními § 1810 a násl. a § 2079 a násl. občanského zákoníku a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy a těmito obchodními podmínkami.
  • 1.4.3 Za spotřebitele se ve vztahu k prodávajícímu považuje ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní obchodu (zaškrtávacího pole) čestně prohlásí, že činí právní jednání v souladu s článkem 1.4.1 výše. Tím není vyloučena možnost prokázání opaku.
 • 1.5 Podnikatel
  • 1.5.1 Podnikatelem je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
  • 1.5.2 Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se dále považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona. Za podnikatele se považuje i ten, kdo vstupuje do právního poměru s prodávajícím v souvislostí s vlastní podnikatelskou činností, třebaže jde o dodávku zboží, která s podnikáním kupujícího souvisí pouze nepřímo.
  • 1.5.3 Pokud kupující uvede v objednávce své IČO, dává tím najevo, že je podnikatelem.
  • 1.5.4 Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím v postavení podnikatele výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zejména ustanoveními § 2079 a násl. občanského zákoníku o koupi.
 • 1.6 Kupní smlouva
  • 1.6.1 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v samostatné písemné kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Smlouva dle věty první může mít i podobu e-mailové komunikace, přitom se nevyžaduje, aby strany disponovali jakýmkoliv zaručeným elektronickým podpisem.
  • 1.6.2 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, nedohodnou-li se strany jinak.
 • 1.7 Změny a doplnění obchodních podmínek
  • 1.7.1 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  • 1.7.2 Prodávající zveřejňuje na webové stránce vždy pouze úplné znění aktuální verze obchodních podmínek.
 1. 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • 2.1 Žádná nabídka

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží za prezentovaných podmínek. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 • 2.2 Informativní ceny zboží

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny jednotlivých položek se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který si vyhrazuje právo možnosti jejich aktuálních změn. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 • 2.3 Balné

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 • 2.4 Objednávka

Pro objednání vloží kupující zboží do nákupního košíku ve webovém rozhraní obchodu a po stisknutím tlačítka „Pokračovat“ v právem dolním rohu vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 2.4.1 způsobu dopravy, tj. osobním odběr ze skladu Znojmo, nebo doprava s použitím přepravce TopTrans (pro tento způsob dopravy je minimální počet objednaných kusů 4, přeprava probíhá na paletě);
 • 2.4.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží (v současnosti pouze platba předem na účet prodávajícího, který prodávající sdělí kupujícímu do dvou pracovních dnů na e-mail kupujícího; a
 • 2.4.3 osobní identifikační údaje kupujícího

(dále společně jen jako „objednávka“).

 • 2.5 Odeslání objednávky a uzavření kupní smlouvy
  • 2.5.1 Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat údaje, které do objednávky kupující zadal, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
  • 2.5.2 Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat Objednávku“ v pravém dolním rohu webového rozhraní obchodu, čímž dojde k závaznému objednání zboží. Údaje uvedené v objednávce se považují za správné.
  • 2.5.3 Prodávající kupujícímu neprodleně potvrdí obdržení objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“), čímž dojde k uzavření závazné kupní smlouvy.
  • 2.5.4 Potvrdí-li prodávající objednávku s výhradou, považuje se takové sdělení za novou nabídku k uzavření smlouvy, přičemž se vyžaduje potvrzení kupujícího. Pokud nebudou údaje obsažené v objednávce úplné, nemůže prodávající dané objednávce vyhovět.
  • 2.5.5 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení a velikosti. V případě vyprodání skladové zásoby si prodávající vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část.
 • 2.6 Dodatečné potvrzení

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 • 2.7 Ostatní ustanovení při uzavírání kupní smlouvy

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. 3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • 3.1 Způsob platby
   • 3.1.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu pouze bankovním převodem na účet prodávajícího u Komerční banky, a.s., č.ú. 123-6325440247/0100. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn teprve okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
   • 3.1.2 Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Kupní cena je splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy (vystavení faktury) Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
   • 3.1.3 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a přepravou zboží ve smluvené výši, nejsou-li zahrnuty v kupní ceně. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  • 3.2 Slevy

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Akční nabídka je platná v době uvedené u každého produktu a do vyprodání zásob. Akční nabídky prezentované na webové stránce prodávajícího jsou určené výhradně pro koncové zákazníky.

 • 3.3 Daňový doklad
  • 3.3.1 Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Požádá-li o to kupující, prodávající vystaví proforma fakturu.
  • 3.3.2 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 1. 4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • 4.1 Odstoupení spotřebitele
   • 4.1.1 Kupujícímu, který je v pozici podnikatele, se právo odstoupit od kupní smlouvy nepřiznává.
   • 4.1.2 Kupující v postavení spotřebitele má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
   • 4.1.3 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy využije vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
   • 4.1.4 Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na adresu elektronické pošty prodávajícího getrading@getrading.eu
  • 4.2 Důsledky odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem
   • 4.2.1 V případě platného odstoupení se kupní smlouva od počátku ruší.
   • 4.2.2 Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
   • 4.2.3 V případě platného odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
   • 4.2.4 Zboží, které bude kupující odesílat v návaznosti na odstoupení od kupní smlouvy, nesmí nést známky použití, nebude poškozené, nekompletní a bude vráceno s kopií dokladu o koupi (prodávající doporučuje zboží pojistit proti poškození v průběhu přepravy). Zboží musí kupující řádně zabalit a označit příslušnými značkami „křehké“ a „neklopit“; prodávající nenese odpovědnost za škodu na zboží vzniklou při přepravě, má-li původ v nedostatečném zabalení a zajištění zboží proti poškození. Za nedostatečné zabalení se považuje zejména nedodržení podmínek přepravce pro zabalení zboží nebo bezohlednost stran zvláštních vlastností zboží (sklo, křehké rohy apod.).
   • 4.2.5 Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
   • 4.2.6 Byla-li prokazatelně snížena hodnota zboží (zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích.
   • 4.2.7 Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku, pokud bylo zboží upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu.
   • 4.2.8 Je-li vrácené zboží poškozeno v důsledku porušení povinnosti kupujícího, je prodávající oprávněn uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • 4.3 Odstoupení prodávajícím
   • 4.3.1 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
   • 4.3.2 Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu" nebo „akci" nebo jiné označení obdobného významu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.
   • 4.3.3 Prodávající je dále oprávněn od smlouvy odstoupit ukáže-li se, že byla smlouva kupujícím, který k tomu nebyl oprávněn, ať už pro nedostatek svéprávnosti nebo zástupčího oprávnění.
  • 4.4 Zákaz odstoupení dle zákona

Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených v § 1837 občanského zákoníku.

 • 4.5 Dárky

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. 5. SPLNĚNÍ OBJEDNÁVKY
  • 5.1 Čas plnění

Prodávající zboží dodání ve sjednané lhůtě, ledaže mu v tom zabrání nepředvídané okolnosti mimo jeho kontrolu. Prodávající si výslovně vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase.

 • 5.2 Přeprava
  • 5.2.1 Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě na jeho náklady znovu odesláno. Objednané zboží prodávající doručuje dle velikosti a váhy prostřednictvím smluvních přepravních služeb.
  • 5.2.2 Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky zboží se považuje jeho dodání na uvedenou adresu (dle výběru způsobu dodání zboží).
  • 5.2.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • 5.2.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  • 5.2.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího.
 • 5.3 Způsob plnění

Jakost plnění se řídí článkem 6. obchodních podmínek.

 1. 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • 6.1 Jakost plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával, s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • 6.2 Povinnosti kupujícího

Kupující je před prvním použitím zboží povinen si důkladně přečíst návod k použití zboží a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Kupující je v souladu s § 2104 občanského zákoníku povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. 

 • 6.3 Vady zakládající práva z vadného plnění
  • 6.3.1 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí a kupující je v postavení spotřebitele, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  • 6.3.2 Kupující v postavení spotřebitele je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
 • 6.4 Způsob uplatnění práva z vadného plnění
  • 6.4.1 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co se projeví.
  • 6.4.2 Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, ukáže-li se, že kupující o vadě zboží před jeho převzetím věděl, nebo vadu sám způsobil.
  • 6.4.3 Prodávající odpovídá kupujícímu v postavení podnikatele pouze za ty vady zboží, které se u takového zboží vyskytovaly již v době jeho převzetí kupujícím v postavení podnikatele. Za jiné vady zboží prodávající kupujícímu v postavení podnikatele neodpovídá.
  • 6.4.4 Kupující v postavení podnikatele je oprávněn uplatnit právo z vady pouze ve lhůtě 1 měsíce od převzetí zboží; pokud je však na obalu zboží uvedeno datum jeho spotřeby, tato lhůta se zkracuje do data uvedeného na obalu zboží.
  • 6.4.5 Pokud je v případě kupujícího v postavení podnikatele zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození zboží a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu nebo dodat nové zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat.
 • 6.5 Limitace odpovědnost prodávajícího
  • 6.5.1 Po dodání prodávající neodpovídá za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany kupujícího.
  • 6.5.2 Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním.
 • 6.6 Výčet práv spotřebitele

Kupující v postavení spotřebitele při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:

 • - právo na bezplatnou opravu zboží, pokud je taková oprava možná;
 • - právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, pokud je dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel také tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná vada se stejnými projevy celkem 3 krát a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro větší počet vad řádně užívat;
 • - Právo na odstoupení od kupní smlouvy lze využít tehdy, není-li možné zboží opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat.
 • 6.7 Postup reklamace
  • 6.7.1 Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující v postavení spotřebitele stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení kupní smlouvy.
  • 6.7.2 Prodávající vydá kupujícímu v postavení spotřebitele písemné potvrzení o tom, kdy kupující v postavení spotřebitele uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu v postavení spotřebitele potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu v postavení spotřebitele vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
  • 6.7.3 Kupující v postavení spotřebitele má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží má kupující v postavení spotřebitele také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.
  • 6.7.4 Kupující v postavení podnikatele nemá právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práv z vadného plnění.
  • 6.7.5 Reklamace zboží se v případě kupujícího v postavení spotřebitele řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele, v případě kupujícího v postavení podnikatele příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 1. 7. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  • 7.1 Kupující má možnost vytvořit v rámci rozhraní internetové schránky uživatelský účet, který usnadňuje nákupy. Prodávající zejména doporučuje vytvoření uživatelského účtu kupujícím, kteří jsou podnikateli.
  • 7.2 Prodávající může rozhodnout o přiznání dodatečné slevy na objednané zboží pro uživatele se zřízeným uživatelským účtem. Může tak učinit pro neurčitý počet případů do budoucna (věrnostní sleva), nebo jednorázově. Na přiznání dodatečné slevy není právní nárok, prodávající může přiznanou slevu odvolat do uzavření kupní smlouvy.
  • 7.3 Uživatelský účet je nepřenosný. Porušení tohoto pravidla může vést k nucenému smazání uživatelského účtu nebo k povinnosti vrátit poskytnuté slevy, jde-li o kupujícího, který je podnikatelem.
  • 7.4 Na dostupnost uživatelského účtu není právní nárok.
 2. 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • 8.1 Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím, nebo je-li zboží doručováno s použitím přepravce, odevzdáním zboží k přepravě přepravci.

 • 8.2 Vyřizování stížností

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy getrading@getrading.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 • 8.3 Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 • 8.4 Evropské spotřebitelské centrum

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 • 8.5 Výkon státní správy

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 • 8.6 Kupující, který je podnikatelem, uzavřením kupní smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 1. 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu uveřejněného na webových stránkách.

 1. 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  • 10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  • 10.2 Kupující souhlasí s ukládáním cookies. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 1. 11. DORUČOVÁNÍ
  • 11.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
  • 11.2 Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
  • 11.3 Strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • 12.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  • 12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • 12.3 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo, adresa elektronické pošty getrading@getrading.eu

Příloha č. 1

Vyplňte tento formulář, uložte nebo vytiskněte ho a pošlete zpět prodávajícímu pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář je možné poslat na e-mailovou adresu getrading@getrading.eu nebo vytištěný formulář na adresu Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Adresát: Green Energy Trading s.r.o.

 

Oznamuji tímto, že odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

...........................................................................................................................

 

...........................................................................................................................

 

...........................................................................................................................

 

 

Jméno a příjmení kupujícího (spotřebitele):

 

..................................................................................

 

 

Adresa kupujícího (spotřebitele):

 

..................................................................................

 

..................................................................................

 

 

Datum objednání zboží: ...........................................

 

Kupní smlouva a odstoupení od smlouvy se řídí obchodními podmínkami uvedenými
na webu www.getrading.eu

 

Podpis kupujícího (spotřebitele) .............................................

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

Datum ............................................................................